Một số chỉ tiêu kiểm tra CLN thường kỳ - Công ty nước sạch Hà Nội

Quảng cáo

Trang chủ » Một số chỉ tiêu kiểm tra CLN thường kỳ

—————————————————————

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Kết quả kiểm tra chất lượng nước NMN Hạ Đình: Xem tại đây

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 109 CHỈ TIÊU A, B, C CHO NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA CÁC NHÀ MÁY NĂM 2019
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU B CHO NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐỢT 2 NĂM 2020
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU B CHO NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐỢT 1 NĂM 2021 TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU B CHO NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐỢT 1 NĂM 2021
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU B CHO NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA CÁC TRẠM NƯỚC ĐỢT 1 NĂM 2021
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU B CHO NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐỢT 2 NĂM 2021
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU B CHO NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA CÁC TRẠM NƯỚC ĐỢT 2 NĂM 2021
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU C CHO NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐỢT 1 NĂM 2021
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU C CHO NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA CÁC TRẠM NƯỚC ĐỢT 1 NĂM 2021