Chủ nhật, 17-02-2019  

Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Cổ phần hóa » Tài liệu ĐHCĐ - Công ty CP Nước tinh khiết » Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Nước tinh khiết HN và các tài liệu có liên quan

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Nước tinh khiết HN và các tài liệu có liên quan

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Tải về

1. Dự thảo điều lệ Công ty CP Nước tinh khiết
Tải về

2. Báo cáo tiến trình Cổ phần hóa
Tải về

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
Tải về