Chủ nhật, 17-02-2019  

Trang chủ » Đầu tư phát triển » Đấu thầu » Quy trình, thủ tục đấu thầu » Trình tự các bước thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của Quy chế Đấu thầu

Trình tự các bước thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của Quy chế Đấu thầu


Ghi chú :
1- Tại mục A và B :

1.1- Đối với 01 gói thầu theo quy định của Quy chế Đấu thầu, các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu do

chủ đầu tư/bên mời thầu trình và được người hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm :

- Kế hoạch đấu thầu gói thầu ;
- Danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế ;
- Tổ Chuyên gia giúp việc đấu thầu (nếu thành lập Tổ chuyên gia)
- Danh sách ngắn tư vấn tham gia dự thầu (đối với đấu thầu tuyển chọn tư vấn) ;
- Hồ sơ mời sơ tuyển ; tiêu chuẩn đánh giá sơ tuyển, kết quả sơ tuyển nhà thầu (nếu đầu thầu hai giai đoạn – có bước sơ tuyển) ;
- Hồ sơ mời thầu gói thầu ;
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu ;
Kết quả đấu thầu Thời gian thẩm định Thời gian phê duyệt Tổng cộng
Kết quả đấu thầu gói thầu 30 theo quy chế làm việc của Chính phủ Khoảng 75 ngày
(khoảng 45 ngày)
thuộc thẩm quyền Thủ tướng CP
Gói thầu quy mô nhỏ (dưới 02 tỷ đồng) 7 5 12
- Các gói thầu khác 20 7 27
(từ 02 tỷ đồng trở lên)

2- Các vấn đề khác : việc thay đổi nội dung hồ sơ mời thầu đã được duyệt ; kéo dài thời điểm đóng thầu ; keó

dài thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, … theo quy định phải được cấp có thẩm quyền cho phép.