Thứ Năm, 17-01-2019  

Xí nghiệp KDNS Ba Đình thông báo đến khách hàng về việc triển khai hóa đơn điện tử