Thứ Hai, 20-08-2018  

Xí nghiệp KDNS Ba Đình thông báo đến khách hàng về việc triển khai hóa đơn điện tử