Thứ Năm, 17-01-2019  

Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Thông tin » Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (thực hiện thoái vốn của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội tại Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (thực hiện thoái vốn của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội tại Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội)