Thứ Ba, 11-12-2018  

Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Thông tin » Báo cáo tình hình trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2016

Báo cáo tình hình trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2016