Thứ Ba, 11-12-2018  

Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Thông tin » UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội