Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Cổ phần hóa » Tài liệu ĐHCĐ - Công ty CP Nước tinh khiết » Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội

 

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần nước tinh khiết Hà Nội

 

Năm 2013 mặc dù chịu ảnh hưởng từ  các khó khăn của kinh tế Việt Nam nhưng Công ty Cổ phần nước tinh khiết Hà Nội với:

+ Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty nước sạch Hà Nội.

+ Sự chia sẻ đóng góp của Quý cổ đông đã sát cánh đồng hành với Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

+ Sự tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm nước tinh khiết “Cawa”, được khách hàng biết đến là một sản phẩm mang thương hiệu của Công ty nước sạch Hà Nội.

 

Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty CP Nước tinh khiết Hà Nội cùng nhau phấn đấu vượt qua những khó khăn đang tiềm ẩn trước mắt và lâu dài. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã và đang cố gắng xây dựng triển khai phương án, chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế nhằm đặt mục tiêu kết quả hoạt động SXKD lên hàng đầu và phát huy tính sáng tạo của tập thể CBCNV để thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch 2013.

STT Tài liệu Tải về
1 Báo cáo của Ban giám đốc Công ty CP Nước tinh khiết về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
2 Báo cáo giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty CP Nước tinh khiết
3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý và điều hành Công ty năm 2013
4 Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2014
5 Báo cáo tài chính năm 2013
6 Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Nước tinh khiết Hà Nội
7 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Nước tinh khiết Hà Nội