Trang chủ » Hoạt động » Đảng » Văn bản - Qui định » Kính gửi Đảng bộ, Chị bộ trực thuộc Công ty NSHN: Thông báo số 23-B/ĐU/NSHN về sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2012

Kính gửi Đảng bộ, Chị bộ trực thuộc Công ty NSHN: Thông báo số 23-B/ĐU/NSHN về sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2012

*** Thông báo số 23-B/ĐU/NSHN về sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2012
Tải về

Các văn bản cần nghiên cứu:
1. Nghị quyết 55/QĐ- TW: Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ Đảng viên
Tải về

2. Nghị quyết 45- QĐ/TW: Quy định về thi hành điều lệ Đảng
Tải về

3. Hướng dẫn Số 01-HD/TW: Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng
Tải về

4. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ
Tải về

5. Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21/03/2012 của BCH Trung ương ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
Tải về