Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Thông tin » Cổ phần hóa xí nghiệp nước tinh khiết

Cổ phần hóa xí nghiệp nước tinh khiết

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá download

2. Giấy ủy quyền tham dự đấu giá download

3. Đơn đề nghị cấp/đổi phiếu tham dự đấu giá download

4. Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá download