Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Thông tin » Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (thực hiện thoái vốn của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội tại Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (thực hiện thoái vốn của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội tại Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội)