Trang chủ » Tin tức » Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội

 

Sáng ngày 26/4/2017, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội đã diễn  ra tại Hội trường lớn Công ty NSHN.


Đến dự có đồng chí Nguyễn Trí Khoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty NSHN; đồng chí Trịnh Kim Giang, Phó Tổng giám đốc Công ty NSHN, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nước sạch số 3; các đồng chí trong Ban điều hành, Ban kiểm soát  và toàn thể cổ đông Công ty CP Nước sạch số 3.

 

 

Mặc dù triển khai công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2016, Công ty CP Nước sạch số 3 Hà Nội còn gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của Ban điều hành Công ty Nước sạch số 3 đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Công ty NSHN giao, đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, không có các điểm mất nước kéo dài. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội về doanh thu, chống thất thoát thất thu, phát triển khách hàng, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động cơ bản được hoàn thành. Lợi nhuận sau thuế đạt 18,4 tỷ đồng đạt 147,43% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2016, nộp ngân sách đạt 29 tỷ đồng đạt 116,64% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2016, tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ đạt 20% đạt 181,8% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2016.

 

Trong năm 2016, có 2 chỉ tiêu về doanh thu và tỷ lệ nước thu tiền không đạt theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 do địa bàn là quận trung tâm phố cổ nên công tác thay thế, di chuyển đồng hồ, nâng cấp mạng lưới đường ống nước gặp nhiều khó khăn do việc cấp phép đào hè của UBND quận; nhiều khu vực còn ống thép tráng kẽm chưa được cải tạo đồng bộ…

 

Trong năm 2017,  Công ty Nước sách số 3 xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau: Tỷ lệ nước thu tiền đạt 74,4%; Doanh thu tiền nước đạt 185.495 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 13.674 triệu đồng; Tỷ suất lợi nhuận/vốn sở hữu 24,86%; Nợ quá hạn phải trả 0%; Khả năng thanh toán khi đến hạn > 1.

 

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017…