Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Cổ phần hóa » Tài liệu khác » Thư mời tham gia, đăng ký đấu giá mua cổ phần Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm

Thư mời tham gia, đăng ký đấu giá mua cổ phần Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm

1. Thư mời tham gia, đăng ký mua cổ phần Tải về
2. Phương án SXKD sau cổ phần hóa Tải về
3. Đơn đăng ký tham gia đấu giá Tải về